Besøk oss på LinkedIn

Mangler staten kompetanse for fremtiden?

Har ledelsen i statlige virksomheter nok endringskompetanse til å møte fremtidens utfordringer raskt nok? spør Erlend Vestre

Artikkelen er også publisert på DagensPerspektiv.no, 6. juni  2017 

 

I 2017 strammes det ytterligere til for statlige virksomheter. Det kuttes nok en gang i driftsutgiftene, det skal effektiviseres og det skal digitaliseres. Samtidig skal brukerne av offentlige tjenester leveres med god kvalitet. Har virksomhetene det lederskapet som skal til?

Regjeringen krever at de statlige virksomhetene skal arbeide systematisk med å utnytte tildelte ressurser bedre og øke produktiviteten. Digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester pekes på som et sentralt virkemiddel, sammen med for eksempel omorganisering, prosessforbedring og annen bruk av teknologi. Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen innebærer et årlig kutt i alle driftsutgifter som bevilges over statsbudsjettet. Den nylig fremlagte perspektivmeldingen er tydelig på at produktiviteten må opp, det gjelder også for offentlig sektor. Evnen til å gjennomføre endringer, som opprettholder tjenestekvalitet med lavere ressursbruk og kostnad, kommer til å være avgjørende. Det stiller krav til større endringskapasitet hos ledelsen i statlige virksomheter

Hjelpemidlene er der. Direktoratet for forvaltning og IKT har utviklet et utmerket veikart for tjenesteinnovasjon og en prosjektmodell for gjennomføring av prosjekter i offentlig sektor. Direktoratet for Økonomistyring har utviklet veiledere for omstilling og gevinstrealisering. Det er godt dokumentert, senest i Holte Consulting sin undersøkelse «IT i praksis 2016», at offentlige virksomheter likevel har store utfordringer med å få til endringsprosesser og realisere gevinster. Hvorfor? Endringsprosesser som skal resultere i gevinstuttak oppleves som krevende og til dels ubehagelige, fordi det berører enkeltpersoner og utløser motstand og vanskelige situasjoner for ledere. Det krever mot, utholdenhet og vilje hos lederne i statlige virksomheter, som ikke nødvendigvis er rekruttert med krav om slike personlige egenskaper, og da blir resultatet gjerne tilsvarende.

Ledere i offentlig sektor har tradisjonelt blitt rekruttert på bakgrunn av faglig dyktighet og kompetanse på systemer som vektlegger mål, planer og gode beslutninger. Mål, planer og beslutninger er ikke det samme som å skape resultater. Suksesskriterier fremover vil være å sikre løpende produksjon av tjenester, og samtidig gjennomføre endringer nødvendig for å utvikle organisasjonens evne til å levere tjenester innenfor endrede rammebetingelser, i et stadig større tempo. Vi snakker om endring i arbeidsprosesser, organisering, styringsmodeller, kompetansebehov og bemanning. Ledelsen i statlige virksomheter må ha kompetanse og ferdigheter som gjør organisasjonen i stand til å identifisere og implementere endringer og ta ut gevinstene, uten at det ødelegger for den daglige produksjonen. Det er behov som må dekkes når ledere skal rekrutteres i fremtiden.

Evalueringen av 22. juli ga fødselen til et program for bedre styring og ledelse i staten. Det inkluderer møteplasser for toppledergrupper som skal gjennomføre IKT-prosjekter. Programmet burde fokusert enda mer på veiledning og trening av ledere som er i endringsprosesser. Det er mange ledere i offentlig sektor som har lykkes med å gjennomføre endringsprosesser og ta ut effektiviseringsgevinster. Dette er verdifull kompetanse som i større grad bør gjøres tilgjengelig for ledere i andre statlige virksomheter i etableringen og gjennomføringen av endringsprosjekter. Da overføres erfaring i konkrete situasjoner, i fart og fra start til slutt. Det bidrar til å bygge endringskapasitet i organisasjonene. Og øker sannsynligheten for at endringer blir realisert og gevinster tatt ut, slik at vi som brukere av offentlige tjenester får dekket våre behov.

    

Les også tidligere innlegg fra Erlend:

  

Digitalisering av statlige virksomheter​– Krever endring i forretningsmodellene, DagensPerspektiv.no 19. mai 2017

Satlige (og også offentlige) virksomheter vil få stort utbytte av å tenke endringsprosesser med forretningsmodell som et rammeverk for analyse. Erfaringen er at virksomheter, på grunn av lav digital modenhet, tenker svært smalsporet når de starter digitaliseringsarbeidet, og at forretningsmodelltankegang bidrar til at helheten ivaretas på en helt annen måte.

Kan du oppnå økt livstilfredsstillelse gjennom egenledelse?, DagensPerspektiv.no 19. desember 2016

- Hvis en ikke er ærlig med seg selv, blir det desto vanskeligere å få endret hverdagen slik at en får tid til det som er viktig for et tilfredsstillende liv.- 

Digital agenda for Norge» - fra talk til walk, DagensPerspektiv.no, 22. november 2016

Har virksomhetsledere og IT-ledere for lav digital kompetanse? Nå kan de vente seg et digitalt taktskifte?

Teknologi er ikke Regjeringens største digitale utfordring - 3.10.2016

Digitalisering av offentlig sektor er i fokus. Fokuset drives av de mange mulighetene som følger av utviklingen av teknologi og av digitale tjenester i privat sektor. De digitale tjenestene skal sette brukerne i sentrum og være helhetlige på tvers av virksomheter og sektorer. Den ambisjonen utfordrer grunnleggende trekk ved offentlig sektor.

Tvetydige politikere er nødvendig for at samfunnet ikke skal stoppe helt opp - 8.8.2016

Mange etterspør tydeligere politikere og uttrykker frustrasjon over det som oppleves som politisk tåketale. Paradokset er at tvetydige politikere er nødvendig for at samfunnet ikke skal stoppe helt opp.    

Innovasjon. Nirvana eller Armageddon? - 1.6.2016

Erlend spør om vi vil evne å styre og kontrollere innovasjon på de områdene der menneskehetens undergang er et mulig resultat, i sin blogg på "Dagens Perspektiv".

Troen på det uoppnåelige? - 9.5.2016

Erlend kommenterer produktivitetskommisjonens siste rapport og spør om den konkluderer med noe som er uoppnåelig.

Digital innovasjon – om å feile raskt og feile billig - 16.11.2015

Denne gang sammen med Tov Tovsen: Skyene er mørke og truende i horisonten. Værmelderne er ikke entydige. Alle forståsegpåere peker på viktigheten av innovasjon nå som oljealderen er på hell. Den som skal lykkes må både være risikovillig og smidig.

Digital tillit - 2.11.2015

Lønnsomme digitale tjenester forutsetter digital tillit hos brukerne. Virksomheter som ikke skaper nødvendig tillit vil tape i kampen om brukerne. Det gjelder både private og offentlige virksomheter, selv om konsekvensene blir forskjellige

Hvordan bygge tilit - 29.7.2015

I artikkelen argumenterer han for at de lederne og organisasjonene som oppnår de beste resultatene er de som skaper resultater i samarbeid med andre, og at resultatfremmende samarbeid forutsetter tillit. Videre peker han på ulike måter å bygge slik tillit på.

Digitale plikter - 25. juni 2015

I dette innlegget reflekterer han litt over skattedirektør Hans Christian Holte sin kronikk i Dagens Næringsliv: "Fra forenklet til for enkelt?"  

Et prosjekt er en båt. Interessentene er havet - 16. juni 2015

Temaet denne gangen er viktigheten av god interessentstyring, og at det innebærer mer enn å lage en kommunikasjonsplan.

Ledelse av uløselige problemer - 14. desember 2014

Håndtering av svært komplekse problemer i samfunnet stiller nye og utfordrende krav til lederskap i offentlige sektor, en sektor mange mener er preget av fravær av god ledelse.

De vises stein - 8. desember 2014

Bedre koordinering er fenomenet som politikere og byråkrater i alle land jakter på. Skal vi som borgere oppleve at våre felles fremtidige utfordringer blir håndtert på en tilfredsstillende måte, må løsninger utformes og implementeres på en bedre måte enn i dag. Det er forvaltningens svar på De vises stein. 

Forvaltningens styringsprinsipper svekker evnen til å løse fellesskapets utfordringer - 6. oktober 2014

Her følger han opp forrige innlegg ”Regjeringens uløselige problemer”. I dette nye innlegget er hans påstand at forvaltningens styringsprinsipper svekker evnen til å løse fellesskapets utfordringer.

Regjeringens uløselige problemer - 15. september 2014 

Den blåblå regjeringen er snart ett år inn i realiseringen av sin politiske plattform. I valgkampen om tre år vil mange av de viktigste sakene i plattformen fortsatt være uløste, fordi de ikke lar seg løse. 

Det innovative spenningsfeltet - 18. mars 2014

Om innovasjon i Offentlig sektor. 

Sterkere politisk lut for lønnsomme offentlige anskaffelser - 27. februar 2014

"I et debattinnlegg i DN 27.01 skriver Roar Jakobsen og andre bidragsytere at rigide regler og enda stivere praksis ved offentlige anskaffelser gir store tap. Medisinen som foreskrives er et betydelig kompetanseløft. Det er vel og bra, men en vesentlig forbedring av situasjonen krever flere virkemidler og sterkere lut".  

Innlegget er også publisert på Digi.no

Lønnsomme feil - 20. februar 2014

"Regjeringen har en tydelig ambisjon om avbyråkratisering gjennom færre regler og retningslinjer. Det krever større toleranse for udekkede behov, feil og mangler, men også rom for lønnsomme feil."