Besøk oss på LinkedIn
ForsideHva vi gjør for deg › Kvalitetssikring ›

Kvalitetssikring

Ekstern kvalitetssikring av prosjekter

IKT prosjekter kan utgjøre en betydelig investering for bedrifter som ønsker å utnytte IKT systemer for å nå sine virksomhetsmål. Det vil ofte være omfattende og komplekse løft som er avhengige av en god styring for å lykkes. Kvalitetssikring av prosjekter har som formål å sikre at prosjektet har rett innhold, god styring, fornuftige planer og en realistisk holdning til risiko ved gjennomføring.

Devoteam Fornebu Consulting har betydelig erfaring med å lede og gjennomføre vellykkede store komplekse prosjekter. Denne prosjekterfaringen kombineres med inngående rådgivingskompetanse innen beste praksis rammeverk for god prosjektstyring.

Vi evaluerer prosjektene dine, avdekker avvik og risiko og gir deg konkrete forslag til forbedringstiltak.

Hva legger vi i kvalitetssikring?

Tradisjonelt har prosjektledelse handlet om å styre prosjekter etter tid, kost og omfang (innhold). Imidlertid er det også viktig å inkludere kvalitet, risiko og effekt/gevinst i kvalitetssikringen, for å få sikre helhetlig styring i alle prosjektets faser. Vi anbefaler derfor at kvalitetssikring av prosjekter, i tillegg til å vurdere leveranser, fremdrift, ressursbruk og økonomi , også vurderer disse aspektene  i forhold til den samlede måloppnåelse av mandat og styringsdokument.
Et godt styringsgrunnlag og realistiske planer reduserer sannsynligheten for store overraskelser i prosjektgjennomføringen.

Kvalitetssikring basert på beste praksis

devoteam Fornebu Consulting benytter rammeverket PRINCE2® for prosjektstyring. Rammeverket danner også fundamentet for Prosjektveiviseren 2.0 fra Difi og er derfor i tråd med gjeldende tenkning for god prosjektstyring av IKT prosjekter i offentlige virksomheter i Norge.
                       
Figur 1: Prosjektsikringsrollen er definert som utførende bistand til eierstyring i PRINCE2®

Figur 1: Prosjektsikringsrollen er definert som utførende bistand til eierstyring i PRINCE2®

Som illustrert i figuren foreslår Devoteam Fornebu Consulting at rollen som Prosjektsikring (fra PRINCE2®) benyttes som modell for arbeidet, i tillegg til definerte kvalitetssikringsoppgaver.

For programstyring har devoteam Fornebu Consulting god erfaring med å følge opp individuelle prosjekter og leveranser gjennom de modellene som er etablert i beste praksis for programstyring, MSP®. Vi ønsker å se prosjektene i sammenheng for å sikre at disse styres mot en felles måloppnåelse. Her er mandatene og styringsdokumentene sentrale, og vi søker å forsterke hvordan disse benyttes systematisk for å verifisere at prosjektimplementeringen innfrir målene som er satt.

Forståelsen av de ulike prosjektenes modenhet og kompleksitet, er avgjørende i forhold til hvilke områder som erfaringsmessig bør følges opp spesielt nøye. Her benytter vi i Devoteam Fornebu Consulting anerkjente verktøy - APMG Maturity Index™ fra AMPG, og P3M3® fra AXELOS Limited (tidl. Cabinet Office).
Gjennom å benytte disse metodene, tilpasse de til kundens behov og anvende de basert på vår erfaring med styring av komplekse prosjekter og programmer, kan vi gi støtte til å etablere prosjektets styringsgrunnlag eller kvalitetssikre eksisterende prosjekt.